ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2011


              ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถ ภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ i-CREATe2011: Childhood Disabilities – Making AT part of you…

          ขณะนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 5 โดยมีโฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการของนิสิต นักศึกษา (Student Design Challenge: SDC) ที่มุ่งเน้นให้เป็นเวที สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับนานาชาติได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง จัดแสดงนิทรรศการสินค้า สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพัฒนา และงานบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันและหน่วยงานต่างๆ คาดว่าแพทย์ นักวิชาชีพ นักการศึกษา นักวิจัยไทยจะได้ประโยชน์จากการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติครั้งนี้ รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมงาน และคนพิการจะได้เปิดโลกทัศน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับคนพิการ พร้อมเรียนรู้เรื่องการให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ สามารถนำแบบอย่างที่ดีมาปรับการให้บริการในประเทศไทย คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ