กางปฎิทินสอบตรง7วิชา


        รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้กำหนดปฎิทินการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนสอบไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 1-30 ต.ค. 2554 เปิดรับสมัครสอบและให้เลือกจังหวัดที่จะไปสอบ ซึ่งมีสนามสอบที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา วันที่ 1-31 ต.ค. 2554 ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 1-31 ต.ค. 2554 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ วันที่ 1 ธ.ค. 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 7-8 ม.ค. 2555 สอบ และ วันที่ 5 ก.พ. 2555 ประกาศผลสอบ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

เชิญร่วมโครงการประกวดภาพวาด “รู้รักสามัคคี” สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


 โครงการประกวดภาพวาด “รู้รักสามัคคี”
สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ได้พระราชทานคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔ มีใจความว่า

เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ
ให้จดจำจารึกไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554


การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลในอาเซียน”


หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.
ประกาศบัญชี
บัญชีแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม
ใบสมัครกิจกรรมบรีส
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

ที่มา :  สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สพฐ

คุณภาพชีวิตคนไทย ทำไมต้องลอกวิธีการฝรั่ง


จากการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ครั้งที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์แทบจะทุกวิชาที่จัดสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมากจึงเป็นที่มาของการกล่าวขานว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันคุณภาพตกต่ำอย่างน่าใจหาย ทั้งที่ข้อเท็จจริงการสอบโอเน็ตมีปัจจัยแทรกซ้อนหลายอย่างที่ส่งผลต่อคะแนนไม่ว่าจะเป็นวิธีการตอบ ความยาก จำนวนของข้อสอบที่มีวิชาละไม่กี่ข้อและข้อสอบแต่ละปีก็คนละชุดส่วนผู้สอบก็คนละกลุ่มกัน รวมถึงการให้ความสำคัญของนักเรียนกับการสอบก็มีไม่มากนัก การมาด่วนสรุปว่าเด็กไทยมีคุณภาพต่ำ อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็ได้ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

สสวท. แนะไม่ต้องแจกแท็บเล็ตให้เด็กทุกคน บ้านรวยไม่ต้องให้ เด็กประถมต้องมีคนดูแลใกล้ชิด


          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) แสดงทัศนะต่อนโยบายแจกแท็บเล็ตของพรรคเพื่อไทยว่า การแจกแท็บเล็ตกับคนทั่วประเทศ ควรต้องดูระดับการศึกษา ความพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เด็กในระดับมัธยมศึกษาจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง แต่เด็กในระดับประถมศึกษา ไม่ควรให้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญครูต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างดีและไม่จำเป็นต้องแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนทั้งหมด ควรเลือกเฉพราะเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถหาเงินมาซื้อแท็บเล็ตได้เท่านั้น  คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

อนุฯสภาการศึกษา เห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา 9 ระดับ


อนุฯสภาการศึกษา เห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา 9 ระดับที่แบ่งตามความรู้และคุณลักษณะพึงประสงค์

          นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ในการแบ่งระดับคุณวุฒิ ขอบเขตความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ออกเป็น 9 ระดับ เพื่อให้เป็นมาตรฐานระดับชาติ ในทุกสาขาวิชา ในการผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถเทียบเคียง กับนานาประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันการพัฒนากรอบคุณวุฒิของประเทศไทยจัดทำแล้วในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ส่วนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่กรอบที่จะเป็นร่มใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงระบบการศึกษาทุกระดับยังไม่มี คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

สทศ.เพิ่มมาตรการกันทุจริต O-NET


สลับกรรมการคุมสอบ บังคับนั่งคุมหน้า-หลังด้านละ 1 คน เตือนสมัครสอบ GAT-PAT เดือน ต.ค.54 หมดเขตรับสมัคร 29 ก.ค.อย่าลืม พลาดแล้วแก้ไขไม่ทัน

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.กำลังเดินสายชี้แจงศูนย์สอบทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 โดยเน้นประเด็นการปฎิบัติตามระเบียบ การสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมา มีข่าวว่ากรรมการคุมสอบบางคน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จะมีการบอกคำตอบให้กับนักเรียน นอกจากนี้มีการทำผิดระเบียบการสอบต่าง ๆ ดังนั้นในปีนี้ สทศ.จึงต้องปรับระเบียบการสอบต่างๆ และย้ำกรรมการคุมสอบมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องปรามเรื่องการทุจริต เช่น การกำหนดให้กรรมการคุมสอบต้องนั่งคุมหน้าห้อง 1 คน หลังห้อง 1 คน เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา กรรมการคุมสอบต้องนับจำนวนกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน ปิดผนึกซองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแก้ไขกระดาษคำตอบ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ