ประกาศรายชื่อผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554


ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

ประกาศครูสอนดีรอบแรก


          น.พ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า สสค.ได้จัดทำโครงการสังคมไทยร่วมกันยกย่องเชิดชูครูสอนดี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยครูสอนดี คือ สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง ซึ่งในปี 2554 จะมีครูสอนดีเกิดขึ้น 20,000 คน เมื่อสิ้นสุดปี 2556 จะมีครูสอนดี 60,000 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสรรหา โดยคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น จะให้สถานศึกษาเสนอชื่อครูที่สอนในสถานศึกษาและอปท. ครูที่สอนเด็กด้อยโอกาสนอกสถานศึกษา และครูที่สอนการศึกษาทางเลือก โดยสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ในสำนักงานเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ