สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะครู ป.1-ม.6


สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะครูการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3 ครั้ง ให้แก่ครูผู้สอนตั้งแต่ ป.1-ม.6 และผู้สนใจทั่วไป

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ดำเนินการจัดทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้แก่ครูและผู้สนใจเข้าทำการทดสอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน รองรับนโยบายการใช้คะแนนทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมาซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 60 จำนวนน้อย เพราะฉะนั้น ในปีงบประมาณ 2555 นี้ สทศ.ได้จัดโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับป.1-ม.6 รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดทดสอบใน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ สามารถสมัครสอบได้ทาง www.niets.or.th  โดยครั้งที่ 1/2555 ลงทะเบียนรับสมัคร วันที่ 1-20 มิถุนายน 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ วันที่ 1-21 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 และประกาศผลสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555

ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 11-30 กรกฎาคม 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 11-31 กรกฎาคม 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 24 สิงหาคม 2555

และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 1-5 กันยายน 2555 ไม่เก็บค่าสมัครสอบสำหรับผู้สอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการสอบครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น โดยเลือกจังหวัดที่จะไปสอบวันที่ 1-5 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 10 กันยายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 15 กันยายน 2555 และประกาศผลสอบ วันที่ 21 กันยายน 2555

ทั้งนี้ สทศ.จะปิดระบบการชำระเงิน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงินและปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา 23.59 น.ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน สำหรับ เงื่อนไขการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในครั้งการสอบที่ 1/2555 หรือครั้งการสอบที่2/2555 ก็ได้ การสอบครั้งที่ 3/2555 เป็นการสอบสาหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ในการสอบครั้งที่ 1/2555 หรือการสอบครั้งที่ 2/2555 เท่านั้น โดยการลงทะเบียนสมัครสอบในครั้งที่ 3/2555 จะไม่เสียค่าสมัครสอบ

การชำระเงินค่าสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้อชำระค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ โดยชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท และจะเก็บเอกสารส่วนล่าง และส่งคืนเอกสารส่วนบนของใบชาระเงินให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน หรือสามารถชาระเงินผ่านตู้อัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตามขั้นตอนที่ระบุไว้ หลังจากการชำระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินทางเว็บไซต์ ภายหลังการชาระเงิน 2 วัน หากสถานการณ์ชำระเงินไม่เปลี่ยนแปลง ให้รีบติดต่อ สทศ. โดยทันที และสทศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม สทศ.จะเปิดสนามสอบใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ / เชียงใหม่ / สงขลา / ขอนแก่น / สนามสอบในจังหวัดอื่นๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มเติม และผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบัน โดยส่งทางไปรษณีย์หลังจากประกาศผลสอบ ในการสอบครั้งที่ 3/2555

ที่มา : ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements