ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่อง One Tablet PC per Child


เรียน: ผอ.สพป. / โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

          ตามที่ สพฐ. รับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่อง One Tablet PC per Child ในระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2554 นั้นบัดนี้ สพฐ. ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศ ที่แนบมาด้วยนี้

สิ่งที่แนบมาด้วย:
Advertisements