เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และยังไม่จบภาพบังคับ เรียน กศน.ได้


แต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่ฯ กันลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน

         นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) เปิดเผยว่า
ปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่าสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบ ได้มีโอกาสที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และตามความต้องการของตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับสมัครนักศึกษา กศน. มีการกำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน และมีพื้นความรู้ในแต่ระดับ ตามระเบียบที่กำหนดไว้

“ทั้งนี้ ในกรณีของนักศึกษา ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับนั้น สามารถเรียน กศน.ได้ แต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีระยะเวลาเท่ากับเด็กวัยเดียวกัน และต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน. ทั้งนี้ กศน.จะไม่รับนักศึกษาที่เรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการเรียนซ้ำซ้อน และได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินทางใดทางหนึ่ง หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่า มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อน กับสถานศึกษาอื่นจะถือว่าการเรียนกับ กศน.เป็นโมฆะ” เลขาธิการ สำนักงานกศน.กล่าว

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม