แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาชีววิทยา รอบ 2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ


เรียน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา