สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รับสมัคร 9 อัตรา


เรียน:ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ

          ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรื่อง การคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะดาเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 มาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3344 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ [ คลิกดูรายละเอียด ]

ที่มา :  สพฐ.