ไทยรั้งท้ายการศึกษาโลก


           นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 4/2554 โดยมีนายดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทย เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปี 2011 โดยไอเอ็มดี (Institute for Management Development) พบว่า แม้ผลการดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้จะดีขึ้น แต่อันดับความสามารถเมื่อเทียบกับนานาชาติยัังไม่เป็นที่พอใจ เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันทางด้านการศึกษาของไทย ในปี 2011 ไทยอยู่ที่อันดับ 51 จากทั้งหมด 59 ประเทศ ส่วนภาพรวมของไทยอยู่ในอันดับที่ 27 พบว่าอันดับต่ำกว่าปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 26 จึงมีข้อเสนอว่าควรมีการเร่งปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นเรื่องคุณภาพทั้งครู ผู้เรียน ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาวิชาการให้เข้มแข็ง ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

          รองเลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการสำรวจความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2554-2555 และเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จะต้องทำให้ข้อมูลความต้องการกำลังแรงงานมีความชัดเจนให้ได้ เพื่อภาคการผลิตจะได้นำมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม