ไอซีทีใช้ข้อมูลดาวเทียมเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม


กระทรวงไอซีที ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม พร้อมบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกว่า 50 คน…

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า จากการสัมมนาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ครั้งที่ 1 กระทรวงไอซีที ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการที่ประเทศไทยเคยมีความร่วมมือ กับองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization–APSCO) ได้แก่ โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การ APSCO ในปี 2552 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ และพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัย เนื่องจากดินถล่มเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยากต่อการเตือนภัยหรือหลบหนีได้ทัน ที่ในประเทศไทยยังไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตือนภัยทางตรง

          “โครงการศึกษาวิจัยฯ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดินถล่มในพื้นที่ เสี่ยงภัย รวมทั้งผลศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถใช้ประเมินโอกาสการเกิดภัยดินถล่มในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยในอนาคต นอกจากนั้น ยังพัฒนาความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือด้าน อวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกในการใช้ข้อมูลร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัย” รองปลัดไอซีที กล่าว

          ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยของโครงการฯ กระทรวงไอซีที จึงได้จัดการสัมมนาขึ้น โดยเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประมวลผลข้อมูลดาวเทียม จากสถาบันการศึกษา และบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวนประมาณ 50 คน เข้าร่วม

          นอกจากนี้ ยังหวังว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะได้รับทราบถึงโครงการแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมภายใต้องค์การ APSCO และแนวทางการประยุกต์ใช้งานเพื่อกิจการด้านภัยพิบัติ รวมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาของโครงการฯ ตลอดจน ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือและการวิจัยต่อยอด นอกจากนี้ ยังสร้างให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ในด้านการวิจัย และการพัฒนาด้านกิจการอวกาศ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียมในการพัฒนาระบบแจ้งการเตือนภัยในอนาคต

ที่มา :  IT News : ข่าวไอที

Advertisements