เชิญร่วมโครงการประกวดภาพวาด “รู้รักสามัคคี” สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


 โครงการประกวดภาพวาด “รู้รักสามัคคี”
สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ได้พระราชทานคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔ มีใจความว่า

เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ
ให้จดจำจารึกไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

          สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ( สท.) ร่วมกับ สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม โดยนำพระราชเสาวนีย์ดังกล่าวมาขยายต่อในกลุ่มเด็กตามภาระบทบาทหน้าที่ของ สท. เพื่อให้พระราชเสาวนีย์ดังกล่าวเผยแพร่ไปยังกลุ่มเด็กๆและผู้ปกครองทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการรณรงค์เรื่องความรู้รักสามัคคีของประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความรัก การเทิดทูนสถาบันให้กับเด็กๆทั่วประเทศได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไปสู่กลุ่มเด็ก ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วประเทศ
๒. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม เห็นประโยชน์ และความสำคัญของความรู้รักสามัคคี ความรักต่อประเทศชาติตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
๓. เพื่อสร้างความตระหนัก และความรัก เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านจากเด็ก สู่ ครู ผู้ปกครองและประชาชนทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
• สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
• สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6

ขั้นตอนในการประกวด
๑. จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการและประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมประกวดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

๒. การประกวดรอบแรก
ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานการวาดภาพระบายสี ตามคำขวัญวันแม่ ๒๕๕๔ ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชทานไว้ ดังนี้

เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ
ให้จดจำจารึกไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

โดยถ่ายทอดคำขวัญออกมาเป็นภาพวาด จากแนวคิด จินตนาการของตนเอง โดยมีข้อกำหนดดังนี้
๒.๑ วาดลงในกระดาษ ขนาดไม่เกิน A 4
๒.๒ ไม่จำกัดเรื่องเทคนิคการวาดภาพ และไม่จำกัดเรื่องเทคนิคการใช้สี
๒.๓ จะต้องเป็นภาพวาดจากผลงานตนเอง ห้ามใช้ภาพที่ copy หรือตัดต่อมาจากผลงานคนอื่น
๒.๔ เขียนคำบรรยายภาพ บอกถึงเหตุผล ที่มา แรงบันดาลใจ สิ่งที่ต้องการสื่อสาร จากภาพที่ตนเองวาด ความยาวคำบรรยายไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A 4

วิธีสมัคร
– Download ใบสมัครที่ www.opp.go.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
– ส่งใบสมัคร และภาพวาด พร้อมคำบรรยายภาพ มาที่
โครงการประกวดภาพวาดวันแม่
ตู้ ป.ณ.๗๙ ปทศ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
หรือ Scan ส่งทาง Email : WeeLoveMom@yahoo.com ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

๔) การประกวดรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล เดือนกันยายน ๒๕๕๔
ผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
โดยนำเสนอภาพวาด พร้อมบรรยายถึงความรู้สึก แนวคิด เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพวาดของตนเอง นำเสนอบนเวที พร้อมตอบคำถาม และการแสดงความสามารถพิเศษบนเวที โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนน หลังจากรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการ จะมีพิธีมอบรางวัล

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ภาพวาด ๓๐ คะแนน
การบรรยายภาพวาด ๒๐ คะแนน
การตอบคำถามบนเวที ๒๐ คะแนน
บุคลิกภาพ การแสดงออก การสื่อสาร ๓๐ คะแนน

กรรมการตัดสิน
– ผู้บริหาร สท.
– นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะ
– ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และ/หรือ ด้านการแสดง
– ผู้แทนสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
**การตัดสินของคณะกรรมการในการประกวดทุกขั้นตอนถือให้เป็นที่สิ้นสุด**

รางวัลสำหรับการประกวด

ติดตามรายละเอียดโครงการได้จาก www.opp.go.th
ติดต่อประสานงาน Email : WeeLoveMom@yahoo.com หรือ โทร. ๐๘๖-๗๘๙-๑๖๘๙

ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
โล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลชมเชย ๗ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements