ประกาศครูสอนดีรอบแรก


          น.พ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า สสค.ได้จัดทำโครงการสังคมไทยร่วมกันยกย่องเชิดชูครูสอนดี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยครูสอนดี คือ สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง ซึ่งในปี 2554 จะมีครูสอนดีเกิดขึ้น 20,000 คน เมื่อสิ้นสุดปี 2556 จะมีครูสอนดี 60,000 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสรรหา โดยคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น จะให้สถานศึกษาเสนอชื่อครูที่สอนในสถานศึกษาและอปท. ครูที่สอนเด็กด้อยโอกาสนอกสถานศึกษา และครูที่สอนการศึกษาทางเลือก โดยสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ในสำนักงานเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่

          “ช่วงต้นเดือนก.ย.นี้ คณะกรรมการระดับท้องถิ่น จะส่งรายชื่อรอบแรกไปยังจังหวัด เพื่อคัดเลือกครูสอนดีตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัด การกลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับทุนครูสอนดี โดยจะมีการประกาศรายชื่อครูสอนดี และผู้ได้รับทุนครูสอนดีในรอบแรกเดือนต.ค.นี้ ” น.พ.สุภกร กล่าว

           น.พ.สุภกร กล่าวว่า ท้องถิ่นที่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบสอบถามไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ที่สำนักงาน อบจ. หรือติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์สอนดีดอตคอมwww.sorndee.com

 

 

Advertisements