การคัดเลือกวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.


ด้วย สพฐ. จะดำเนินการโครงการพัฒนาวิทยากรหลักหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.โดยรับสมัครครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน สังกัด สพฐ.
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลการใช้งาน และ ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องแม่ข่าย
กำหนดรับสมัครระหว่าง 1 -10 ส.ค. 54 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์   www.techno.bopp.go.th/datacenter
สอบระหว่าง 15-16 ส.ค.54 ประกาศผลวันที่ 16 ส.ค. 54
เพื่อเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. – 5 ก.ย. 54
และร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 14 ต.ค. 54
รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย:
ที่มา : สพฐ.
Advertisements