ผุดโครงการ “1 แสนครูดี” เปิดโอกาสครูดีเข้าชิงรางวัล


คุรุสภา เปิดตัวโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” เปิดโอกาสให้หน่วยงานพื้นที่เสนอชื่อครูดี ทั้งด้านการครองตน ครองคน และครองงาน เข้าชิงรางวัล “องค์กร” เผย วางแผนให้รางวัลนี้เป็นรางวัลพื้นฐานต่อยอดการเข้ารับรางวัลระดับชาติของคุรุสภา 

          ที่หอประชุมคุรุสภา นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวภายหลังแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ว่า คุรุสภาจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นปีแรก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเป็นสมาชิกคุรุสภา ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น จึงได้ทำการสำรวจว่าสมาชิกคุรุสภาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด พบว่ามีประมาณกว่า 5 แสนคน สะท้อนว่า เรามีครูจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าควรจะคัดเลือกครูดี 1 แสนคน เปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้เสนอชื่อและคัดเลือกในเบื้องต้น ก่อนจะเสนอมายังคุรุสภาเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

          ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในที่นี้หมายถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ และเป็นผู้ไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ศรัทธา ยกย่อง และยอมรับต่อผู้เรียน เป็นต้น

          “หลักเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ ด้านการครองตน จะต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ด้านการครองคน มีคุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม และด้านการครองงาน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม คุรุสภาต้องการให้สังคมเห็นว่า เรามีครูดีอีกมาก และยังได้วางแผนว่านับแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครูที่จะได้รับรางวัลระดับชาติจากคุรุสภา เช่น ครูภาษาไทยดีเด่น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีนี้ด้วย เพราะต้องการให้เป็นรางวัลพื้นฐานสำคัญต่อการต่อยอด” นาย องค์กร กล่าวและว่า สำหรับการคัดเลือกครูผู้ได้รับรางวัล ก็จะให้คุรุสภาเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการคัดเลือกตามตำแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ในสังกัด และบันทึกข้อมูลครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในระบบบันทึกข้อมูลหนึ่งแสนครู ดีในเว็บไซต์คุรุสภา พร้อมระบุเหตุผล คุณสมบัติ ผลงาน และรางวัลที่เคยได้รับ โดยกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตั้งแต่ วันนี้-30 ส.ค.นี้ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูและเกียรติบัตร เพื่อมอบให้แก่หนึ่งแสนครูดี ในวันที่ 16 ม.ค.2555

 

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements