ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2011


              ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถ ภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ i-CREATe2011: Childhood Disabilities – Making AT part of you…

          ขณะนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 5 โดยมีโฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการของนิสิต นักศึกษา (Student Design Challenge: SDC) ที่มุ่งเน้นให้เป็นเวที สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับนานาชาติได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง จัดแสดงนิทรรศการสินค้า สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพัฒนา และงานบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันและหน่วยงานต่างๆ คาดว่าแพทย์ นักวิชาชีพ นักการศึกษา นักวิจัยไทยจะได้ประโยชน์จากการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติครั้งนี้ รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมงาน และคนพิการจะได้เปิดโลกทัศน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับคนพิการ พร้อมเรียนรู้เรื่องการให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ สามารถนำแบบอย่างที่ดีมาปรับการให้บริการในประเทศไทย

          ทั้งนี้ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำกันของคนพิการมากขึ้น ทั้งด้านการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การประกอบอาชีพ การเดินทาง การสื่อสาร การศึกษา และสันทนาการ ซึ่งหลายประเทศรวมตัวกันจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขึ้น ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับ Singapore Therapeutic Assistive & Rehabilitative Technology (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : i-CREATe 2007) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

          ในปี 2554 นี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5(i-CREATe 2011 : Childhood Disabilities – Making AT part of you) โดย เนคเทค START Center และมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้ เจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ และการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติด้าน วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมถึงการเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

          1.การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางด้านวิชาการ ด้านการผลิต การจำหน่าย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ แพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้จำหน่าย ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปถึงผู้พิการ โดยจะมีกิจกรรมทั้งในส่วนการนำเสนอบทความทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการแสดงปาฐากถา

           2.การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ ของนิสิต นักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการสร้างโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเวทีนี้จะทำให้ผู้เข้าประกวดมีโอกาสได้นำเสนอผลงานต่อภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญใน สาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป 3.การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ สินค้า และบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันและหน่วยงานต่างๆ

          อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีนักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล นักวิชาชีพด้านบำบัด นักศึกษา นักการศึกษาอาจารย์ด้านการศึกษาพิเศษ และคนพิการ ที่สนใจด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสจากประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้คัดเลือกผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อคน พิการในระดับยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 9 ผลงาน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งประกวดในกิจกรรม Student Design Challenge (SDC) ซึ่งจะต้องประชันผลงานและความคิดแข่งขันกับ ทีมนักศึกษาในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกอีกด้วย

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ และกิจกรรมได้ในวันที่ 21-23 ก.ค. 2554 เวลา 9.00–17.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icreateasia.org

 

ที่มา :  IT News : ข่าวไอที

Advertisements

2 thoughts on “ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2011

ปิดการแสดงความเห็น